Στατικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει στατικές - δυναμικές μελέτες για οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού. Προσφέρονται μελέτες για τα εξής:

  • Μεταλλική κατασκευή με χρήση δομικού χάλυβα βαρέως τύπου
  • Σύμμεικτη κατασκευή (χρήση συνδυασμού δομικού χάλυβα και σκυροδέματος στον φέροντα οργανισμό)
  • Κατασκευές οπλισμένου σκυρόδεματος
  • Φέρουσές τοιχοποιίες (από πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή)
  • Ξύλινες κατασκευές

Μέσω της χρήσης εξειδικευμένου software για κάθε μελέτη, εξασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και η ασφάλεια της κατασκευής. Βάσει των απαιτήσεων και των προδιαγραφών κάθε φορέα η μελέτη ικανοποιεί τους αντίστοιχους κανονισμούς όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται κατά την στατική - δυναμική επίλυση του μοντέλου και τον έλεγχο κάθε κατασκευής
:


ΔΡΑΣΕΙΣ : Ευρωκώδικας 1
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ : ΕΑΚ 2000 και Ευρωκώδικας 8
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : ΕΚΩΣ 2000 και Ευρωκώδικας 2 - EN1992:2004 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ : Ευρωκώδικας 3
ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ : Ευρωκώδικας 4
ΞΥΛΙΝΩΝ : Ευρωκώδικας 5
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ : Ευρωκώδικας 6